Handlingsplan gällande förstärkningsbidrag, bidrag för språkligt stöd samt särskilt utbildningsstöd

Syfte

Syftet med handlingsplanen är att beskriva skolornas avsikt med och användningen av de riktade bidragen från Folkbildningsrådet och SPSM.

Bakgrund och förutsättningar

Folkhögskolan har i uppdrag att särskilt nå ut till deltagare som är utrikes födda eller som har en funktionsnedsättning.
Region Dalarnas folkhögskolor strävar efter att studierna ska kunna vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett funktionsvariation eller kunskaper i svenska språket.
Målet är att ingen sökande ska behöva avstå från att delta i studier för att lokalerna inte är anpassade, för att undervisningen inte kan anpassas eller för att hjälpmedel saknas.
Skolan ska i sin information till blivande deltagare beskriva utbildningens tillgänglighet och vilket stöd som kan erbjudas.
Om skolan saknar kompetens och/eller förutsättningar för ett gott mottagande ska detta diskuteras med den sökande innan antagning.