Intyg och behörigheter

Du erhåller ett intyg efter avslutad  kurs på  Mora folkhögskola.

Mer än 20 procents frånvaro innebär normalt att kursen inte anses fullgjord. Då kan du på begäran få ett enkelt intyg som visar vad du deltagit i.

För studerande på allmän kurs, som studerar på grundskolenivå och gymnasienivå, utfärdas även ett behörighetsintyg, samt ett SeQF-intyg.

Läser du på Allmän kurs har du också möjlighet att läsa behörighetsgivande ämnen. Det är en möjlighet för dig som inte har gått klart grundskolan eller gymnasieskolan. Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskola och komvux och är till för dig som vill förbereda dig för att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. 

Grundläggande behörighet

Högskolebehörighet eller grundläggande behörighet betyder att du har rätt att söka till högskola, yrkeshögskola eller folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar, eftersom du har de kunskaper som behövs för att studera.

Du kan få grundläggande behörighet när du har studerat på gymnasieskolan eller på komvux. Du kan också få grundläggande behörighet när du har studerat Allmän kurs/Behörighetsgivande kurs på gymnasienivå på folkhögskolan.

För att folkhögskolan ska ge intyg på att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla två krav.

1. Omfattningskrav – krav på att du ska studera en viss tid

Det finns fyra olika alternativ för att uppnå omfattningskravet så att folkhögskolan kan intyga din grundläggande behörighet:

  • Du kan studera tre år på folkhögskola.
  • Du kan studera två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux.
  • Du kan studera två år på folkhögskola om du har grundskolebehörighet och har minst två års erfarenhet från arbetslivet.
  • Du kan studera ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år.
 
 

2. Innehållskrav – antal kurser

 
Det andra kravet gäller innehåll – du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i 10 kurser (universitet/högskola) eller 7 kurser (yrkeshögskola). Läs mer på Folkhogskola.nu – behörigheter
 

Vid kursstart informerar vi dig som studerar på allmän kurs om förutsättningar och omfattningskrav för behörighetsgivning. Du ska själv vid kursstart tala om för din kursföreståndare vilka behörigheter du vill uppnå.

Detta är de intyg som gäller på Allmän kurs på gymnasienivå:

Behörighetsintyg-Folkbildningsrådet

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

Syftet med Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) är att synliggöra allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat – formellt, icke-formellt och informellt. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer, European Qualifications Framework, EQF, med åtta nivåer. Referensramen regleras i en egen förordning.

Allmän kurs och SeQF

Utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet, där folkhögskolornas allmänna kurs ingår, är nivåplacerade i SeQF av regeringen

Omdöme

Du som studerar på Allmän kurs får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs årligen gemensamt av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på fullgjorda allmänna kurser som på heltid är minst 35 veckor långa, det vill säga oftast ett läsår.

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg – höja betygsmedelvärdet från gymnasiet – genom att studera på folkhögskola. Tänk också på att det kan vara svårt att blanda folkhögskolestudier och övrig vuxenutbildning så som kommunal vuxenutbildning, då de olika skolformerna har olika system. Vi råder dig därför att välja en av skolformerna för de år du behöver läsa på gymnasienivå. (Du kan däremot komplettera med enstaka kurser på till exempel Komvux om du uppnår omfattningskravet på folkhögskolan.)

Studieomdömet du får när omfattningskravet i folkhögskolans grundläggande behörighet är uppfyllt, använder du när du söker högskolan. På de särskilda kurserna får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs.

Omdömet ges i en sjugradig skala där – Utmärkt studieförmåga – är det högsta omdömet som kan delas ut. 

Vid bedömning för studieomdöme vägs följande faktorer in:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
  • Social förmåga.

Om inte antalet platser på högskolan räcker till för alla behöriga sökande måste ett urval göras. Tillsammans med grundläggande behörighet kan du via studieomdömet söka till högskoleutbildningar. De folkhögskolestuderande utgör en egen urvalsgrupp. För att öka chanserna till att komma in på högskola och universitet kan du göra högskoleprovet. Läs mer studera.nu/hogskoleprovet