Allmän Kurs Baskurs – Vårdprofil

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad
Övrigt

Syfte och målgrupp

Syftet med att starta allmän kurs profil vård och omsorg är att läsa in Svenska bas 3 (motsvarande SFI D) för yrkesliv eller vidare studier inom vård & omsorg eller lokalvård. Då kursen är utifrån ett andraspråksperspektiv ligger tonvikten på att stötta språkligt i alla ämnen. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha tillräckliga språkkunskaper och kunskaper inom vårdyrket för att kunna söka arbete som ”vårdbiträde”. Tanken är också att uppmuntra till vidare studier inom den kommunala yrkesutbildningen, Vård och omsorg

Allmän kurs profil vård och omsorg är en 1-årig kurs och passar personer som:

 • Har etableringsplan eller etableringsprogram
 • Vill prata och skriva bättre svenska
 • Vill kunna jobba eller studera vidare
 • Vill lära sig mer om samhället
 • Vill studera tillsammans med andra
 • Vill utvecklas som människa
 • Vill ta aktiv del i sina studier

Profilkursen studerar i lugn takt för att träna på att prata, skriva och läsa svenska. På kursen är svenska huvudämnet men innehåller även vardagssvenska med samhällsorienterande- och naturorienterande ämnen och matematik. Kursens inriktningstid finns med från år ett, där deltagarna förbereds språkligt för profilinriktning samt praktik. Profiltid är 5 timmar varje vecka. Men den kan även vävas ihop med andra ämnen i temaform.

Kursen fokuserar på svenska språket med mycket svenska genom ett multimodalt arbetssätt. En annan viktig del av kursen är studiebesök, diskussioner, att kunna skriva olika typer av texter och att göra redovisningar. Under läsåret integreras deltagare i aktiviteter för hela skolan, till exempel utflykter och temadagar. I kursen ingår svenskämnet i samtliga ämnen på något sätt, då fokus är kommunikation i det svenska språket. De olika ämnena har sin grund gällande kunskaper och förmågor i Skolverkets kursplaner, allt för att förbereda för arbete eller vidare studier.

Matematiken är framförallt inriktad på språk och begrepp som används inom ämnet. Matematiken börjar grundläggande för anpassning på individnivå för att övergå till områden inom ämnet som är relevanta för profilinriktningen.

De samhällsorienterande ämnena syftar till att förstå det svenska samhället, med möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Även detta ämne riktas mot profileringen vård och omsorg.

Inriktning vård och omsorg syftar till att förbereda språk, kunskaper och förmågor som krävs för arbete inom vård och omsorg samt lokalvård. Vårt mål är att öka kursdeltagarnas möjligheter till arbete, alternativt studier inom vård och omsorg (t.ex. kommunens yrkesutbildning). Profilen vård och omsorg innehåller även grundläggande undervisning i lokalvårdsarbete i teori och praktik.

 

Fokus i baskursens Vård och omsorgsprofil ligger på att utveckla yrkessvenska inom vårdämnet. I kursen ingår läs-, hörförståelse och enklare skriv-, samtalsövningar och diskussioner. Du får lära dig mer svenska genom digitala verktyg och öka din digitala kompetens.

Första året av profilkursen studerar kursdeltagaren följande områden inom vård och omsorg:

 • Studieteknik
 • Bemötande
 • Hygien och arbetskläder
 • Hälsa och friskvård
 • Kost och måltid
 • Personlig hygien
 • Munvård
 • Anatomi
 • Lokalvårdsgrunder

Andra året studerar kursdeltagaren:

 • Vårdens organisation
 • Lyftteknik
 • Vanliga sjukdomar
 • Åldrande
 • Funktionsnedsättningar
 • Etik och moral
 • Lokalvårdsgrunder
 • Vård i livets slutskede – dödsfall
 • Praktik inom yrket
 • Vi studerar profilämnet vård och omsorg en dag i veckan. Övriga ämnen som ingår i kursen är: rörelse, sång, matematik och valbart ämne.

Kursen använder sig av många olika inlärningssätt för att utveckla språket. Vi arbetar även med studieteknik och samarbetsövningar. Kursen ska även verka för att deltagarna får lära sig att själva ta ansvar för sina studier.

Studierna anpassas efter individens och gruppens behov och förutsättningar. Gruppen består av maximalt 15 deltagare, så kursen har en hög lärartäthet.

Allmän kurs profil vård och omsorg passar personer som:

 • Har etableringsplan eller etableringsprogram
 • Vill prata och skriva bättre svenska
 • Vill kunna jobba eller studera vidare
 • Vill lära sig mer om samhället
 • Vill studera tillsammans med andra
 • Vill utvecklas som människa
 • Vill ta aktiv del i sina studier

Antagningskriterier

Du ska:

 • vara minst 18 år eller fylla 18 år under den terminen kursen startar
 • bifoga de intyg/arbetsprover som krävs för varje kurs
 • bifoga ett utförligt personligt brev
 • vara drogfri och inte ha genomgått behandling för alkohol- eller drogmissbruk de senaste sex månaderna före kursstart.
 • vid intervju inför antagning visa motivation och vilja att ta det ansvar som följer med utbildningen och delta i undervisning och skolans aktiviteter

Personligt brev

Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet. Du som söker ska beskriva hur du tror att kursen kommer att bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för dig i framtiden.

Gruppsammansättning

Vi tror på mångfald som en av de viktigaste komponenterna för att skapa en dynamisk grupp. Vi använder gruppen som ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa miljöer som kännetecknas av tillit, trygghet och personlig utveckling.

För att skapa en väl sammansatt grupp tas stor hänsyn till ålder, erfarenhet, kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi eftersträvar en heterogen grupp eftersom vi tror på mångfald och att olika perspektiv gynnar lärandet och den personliga utvecklingen. Vi tror att det är bra med en grupp deltagare som kan dela med sig av olika erfarenheter och perspektiv till gruppen. Det är mycket viktigt att alla aktivt bidrar och deltar i gruppens gemensamma lärande och utifrån det skapar en individuell plattform inför vidare studier eller arbete.

Ansökan

Ansökan gör du digitalt genom att klicka på knappen ”Ansök här”.
När du ansöker får du skapa ett konto ”Mina Sidor” där du själv när som helst kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem.
Du kan även när som helst lägga till eller ändra uppgifter i din ansökan.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen, Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de
riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

Studierna Mora Folkhögskola är kostnadsfria och studiemedelsberättigade via CSN.
Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv.
Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN.

 

Obligatoriska kostnader

Bekräftelseavgift

Studerande på skolans kurser betalar en bekräftelseavgift på 400 kr när man tackar ja till sin plats. Denna avgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.

Avgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift

Studerande som bor på skolan betalar 400 kr/termin. Denna avgift faktureras tillsammans med första hyresfakturan. I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter, kulturaktiviteter, e-media, obligatoriska studieresor,
underhållning samt försäkring.

Studerande som inte bor på skolan betalar en omkostnadsavgift på 800 kr/termin som faktureras. Utöver kostnader nämnda ovan ingår även kaffe/the/saft under skoldagar samt luciafika och två festmåltider.

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva

Behov av särskilt stöd

Vid behov av extra stöd (t.ex. läs- och skrivsvårigheter) finns möjligheten att utveckla den individuella studieplanen med vår lärare/mentor eller vid särskilda fall med vår speciallärare.

TEST
Ansök här

Sista ansökningsdag 15 april 2023

löpande antagning 

 

Kursdatum läsår 2023 / 2024

Höstterminen: 2023-08-21 — 2023-12-15
Vårterminen: 2024-01-08 —  2024-06-07

Heltid: 100%


Kursansvarig:

Karin Fastlund, karin.fastlund@morafhsk.se