Certifieringskurs i Permakulturdesign – Skattungbyn/Stjärnsund 50% distans

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad

Mora Folkhögskola erbjuder en distanskurs i Permakulturdesign, med tre obligatoriska träffar à 3 till 5 heldagar i Skattungbyn och Stjärnsund. Permakultur strävar efter att skapa resurseffektiva system och kursen förmedlar grunderna i hur du kan gå tillväga. Kursen går 50 % på distans.

Permakultur är ett designverktyg för hållbara livsstilar och livsmiljöer. Begreppet som myntades av australiensarna Bill Mollison och David Holmgren på 70- talet står för PERMAnent (permanent) agriCULTURE (jordbruk). Numera har begreppet utvidgats till att också betyda ”permanent culture” och sammanlänkar olika vetenskapliga discipliner samt yrkesområden som ekologi, geografi, jordbruk, arkitektur, byggteknik, markanläggning osv i ett helhetsbegrepp som placerar människan i ett kretslopp i samklang med naturen. Människan strävar efter att bli en del av naturen och en resursproducent, istället för en ren förbrukare av resurser.

Permakultur värnar om jordens alla komplexa ekosystem, människans livskvalité samt en rättvis fördelning av resurser ses som grundstenar. Denna kurs går igenom permakulturens teori och filosofi, med fokus på dess praktiska appliceringsområden och ger en certifiering i permakulturdesign.

Till vem vänder sig kursen?
Kursen vänder sig till dig som har intresse för sambandet människa – natur och gärna vill lära dig tekniker för att designa odling, boende och övriga aspekter som rör livet, efter naturens egna principer.

 För att du ska kunna få det mesta av denna kurs bör du

 • Kunna svenska flytande muntligt o skriftligt
 • Ha grundläggande kunskaper i engelska (då delar av kurslitteraturen är på engelska)
 • Ha god förmåga och möjlighet att jobba och studera självständigt och i grupp
 • Ha tillgång till dator och internet

Syfte
Syftet med kursen är att ge en förståelse av permakulturdesign och dess redskap, samt hur de kan tillämpas i verkligheten.

Mål
Efter kursen ska deltagarna kunna använda permakultur som verktyg för att utveckla hållbara livsstilar och livsmiljöer.

Träffar

Träff 1  17 – 21 februari

 • Introduktion till permakultur
 • Permakulturens grunder
 • Designprocessen
 • Designverktyg
 • Jord
 • Vatten
 • Mikroklimat
 • Inre omställning
 • Mättekniker
 • Kartritningstekniker
 • Presentation av designarbetet & gruppuppdelning
 • Studiebesök

Träff 2  30 mars- 3 april

 • StudiebesökDjurhållning
 • Designprocessen forts.
 • Delredovisning av designprojekt
 • Odling
 • Agroforestry och skogsträdgårdar
 • Biologisk mångfald

Träff 3  27-29 maj

 • Människa, samhälle och permakultur
 • Skogen
 • Boende – byggande och energi
 • Permakultur i praktiken – tidigare kursdeltagares arbeten
 • Redovisning av projektarbeten
 • Kursfest

Upplägg

Kursen kommer att omfatta tre träffar och omfattar 96 undervisningstimmar.

Under hela kursens gång kommer deltagarna arbeta med en platsbaserad designuppgift som redovisas vid sista kursträffen. Arbetet genomförs i grupp och utförs på platser valda av kursdeltagarna. Det är viktigt att tänka på att det även kommer att krävas resor mellan träffarna för att jobba med designprojekten. Räkna med 2-3 dagar på platsen ni ska designa mellan kurstillfälle 1 och 2 och ytterligare minst 2-3 dagar på platsen ni ska designa mellan mellan kurstillfälle 2 och 3. Mellan träffarna kommer kursdeltagarna även att få läsuppgifter, ha skypediskussioner om olika teman och genomföra individuella fördjupningsuppgifter som tillsammans täcker kursens omfattning (50%).

För att få godkänd på kursen krävs: Närvaro på alla tre kursträffar, ett genomfört designarbete, inlämnade fördjupningsuppgifter, deltagande vid diskussionsträffarna.

Kurslitteratur
Deltagarna kommer att få ett kurskompendium bestående av webbsidor, filmer, utdrag ur böcker, kortare artiklar med mera.

Kursspråk
Föreläsningar och seminarier på svenska, litteratur och filmer är på engelska.

 

 

 Ingen ansökan till 2021.

Kursen flyttar till en annan folkhögskola.

Kontakta kursamordnare Åsa Ringström för frågor:

asa.ringstrom@morafhsk.se

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteratur köps in och bekostas av kursdeltagarna. Att studera på Mora Folkhögskola är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat via CSN. Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN.

Resor till de obligatoriska träffarna samt för grupparbeten, samt kostnad för mat och övernattning bekostas av kursdeltagarna.

TEST
Ansökan stängd

 Ingen ansökan till 2021.

Kursen flyttar till en annan folkhögskola.

Kontakta kurssamordnare Åsa Ringström för frågor:

 

Kurssamordnare
Åsa Ringström
Tel 070-24 88 311
asa.ringstrom@morafhsk.se