Skattungekursen 2023

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad
Boende

 

Skattungekursen är en kurs med fokus på självhushållning och lämpar sig för dig som är intresserad av odling, hållbar livsföring, deltagarinflytande, krisberedskap och gemenskap.  

Kursen innehåller bland annat följande moment:  

 • Ekologisk odling 
 • Bygge av småhus 
 • Yttre och inre omställning  
 • Lokal organisering 
 • Hantverk – smide, textil, keramik och trä  
 • Livsmedelsförädling  
 • Biologisk mångfald i skog och trädgård  

 

I kursen får du lära dig hur vi tillsammans kan leva mer resursmedvetet och klara utmaningar som uppkommer kring skötsel av hus, renovering, odling och att samarbeta i grupp. Under kursåret får du möjlighet att testa på olika redskap, teoretiska och praktiska, som kan användas för att skapa en hållbar livsstil i solidaritet med naturen och andra människor. Du får möjlighet att lära dig hantverk, exempelvis textil, trä och keramik, samt tillvaratagande av skörd och vilda växter. Något av det som är mest unikt med Skattungekursen är deltagarinflytandet. Varje vecka är det kursråd som ger möjlighet att gemensamt påverka kursinnehållet utifrån egna intressen och behov. Tanken är att du efter avslutad kurs ska ha ett stärkt självförtroende i att det är möjligt att påverka din livssituation och kunskap för skapa ett meningsfullt liv.

 

Besök vår blogg:

Besök vår facebooksida:

eller

Följ oss på Instagram:

 

 

 

 

 

 

 

Självhushållning

Under kursåret får du prova på vad som krävs praktiskt för att du själv ska kunna tillgodose dig delar av dina basbehov av mat, boende och kläder. Samarbete är en grundbult i denna process och vikten av gemenskap och hushållning tillsammans med andra är central.

Vi kommer att arbeta med återbruk, reparationer, enklare renoveringar och småskaliga byggprojekt. Odlingen såväl som matlagning och konservering är viktiga delar av självhushållningen. Deltagarna odlar både till sig själva samt till nästkommande år och vi samlar in bär och svamp och örter för torkning och konservering. Exempel på kursmoment är matlagning, bakning av surdegsbröd, kapa och klyva ved för husbehov, odling och tillvaratagande av skörd, förvaring och konservering.

Lokalt utbyte av varor och tjänster studerar vi genom studiebesök i byn samt i ämnet Lokal organisering. Deltagarna bildar matlag för de gemensamma luncherna. Fokus ligger på att hushålla med jordens resurser samt att göra medvetna val med tanke på miljö, hälsa och rättvis fördelning.

Kursen har ingen bespisning eller städpersonal utan deltagarna organiserar gemensamt matlagning och städning. En del vaktmästarsysslor såsom skottning av snö, gräsklippning och mindre reparationer sköter kursdeltagarna också själva, med handledning av lärarna. 

 

Odling

Den ekologiska odlingen är central i Skattungekursen och under kursens gång ges möjlighet att testa på odling på friland, i växthus och i perenna odlingssystem. Vi lär oss om odling i kretslopp och att skapa och bibehålla friskt mikroliv i jorden. Växelbruk, kantzoner, blommande örter för pollinatörer samt biologisk ogräs- och skadedjursbekämpning gör odlingen mer bärkraftig och gynnar biodiversiteten. Tanken är att du efter kursen ska ha kunskap kring vad som krävs för att odla en persons årsbehov av grönsaker.  

Under kursen tittar vi även på olika odlingssätt och tekniker så som permakultur, skogsträdgårdsodling, andelsjordbruk, sambruk och stadsodling för att skapa förståelse för olika odlingssätt. Skattungekursen är i startgroparna med att bygga upp en skogsträdgård och i denna process kommer vi designa delar av trädgården samt praktisera odling av perenna växter.  

I kursen lär vi oss om biologisk mångfald inom skog, jordbruk och trädgårdar och hur vi upprätthåller samt skapar hållbara ekosystem. Vi kommer att aktivt jobba för att öka den biologiska mångfalden i våra trädgårdar för att på så vis skapa odlingssystem som klarar av att stå emot klimatförändringar. För att lära oss om olika arter och dess specifika habitat kommer vi att göra exkursioner i vår omgivning.   

 

Hantverk

Under året finns möjlighet att testa på och fördjupa dig inom fler hantverk. På vårterminen kommer du att kunna välja bland hantvkerken keramik, trä och textil. Under hösten får du sedan fördjupa dig i ett av hantverken under en temavecka.

Vadmalstillverkning  är en delkurs där du ges möjlighet att sätta upp en vävstol, väva och stampa tyg. I slutet av året får du välja mellan eller två veckors smideskurs eller sömnadskurs där utgångspunkten är ditt vadmalstyg.

Lokal organisering

I kursmomentet lokal organisering lär vi oss om bärkraftig organisering i städer, kollektiv och landsbygd. Vi undersöker olika sätt att driva påverkansarbete och hur vi kan bygga och bibehålla ett bärkraftigt lokalsamhälle både i städer och landsbygd. Vi kommer under kursen att göra studiebesök hos ett flertal verksamheter och personer i Skattungbyn med omnejd för att lära oss kring lokal organisering och att skapa levande landsbygd.

Skattungbyn är en unik plats där tankar om att leva resurssnålt, med stor social gemenskap och hållbar matförsörjning har funnits under decennier. Exempel på verksamheter som finns idag är: Skattungehandel som drivs som en kooperativt ägd affär, Slåttergubben som är en inköpsförening med ekologiska livsmedel på lösvikt, Freeshopen som är en ideellt driven gratisaffär och Lyran som är en kulturförening som arrangerar kulturevenemang i Skattungbyn och Orsa.  

Under kursen kommer vi att arbeta med byutvecklingsprojekt för att få praktisk erfarenhet av att driva lokala projekt. Vi kommer även att lära oss om olika resurser i form av bland annat ekonomiska bidrag och studieförbund som finns att tillgå i samhället för att driva lokala initiativ.  

 

Omställning och gruppdynamik

Två viktiga ämnen är omställning och gruppdynamik. Omställning handlar om att hitta lokala lösningar på komplexa utmaningar. Vi ställer om till ett samhälle som respekterar planetens gränser. Vi knyter ihop kunskap om de stora utmaningarna såsom klimatförändringar, resursanvänding, samt människans påverkan på våra naturmiljöer med frågor om den egna livsstilen och hur vi organiserar våra samhällsystem.

Under lektionspassen i omställning får du också reflektera kring din egen omställning och hur den kan relateras till grupp och samhällsnivå. Genom ett teoretiskt eller praktiskt projektarbete får du möjlighet att fördjupa dig inom ett eget omställningsprojekt. Exempel på omställningsprojekt tidigare år har varit sy nya kläder av återbrukad textil, renovera yxor, praktisera på en äppelodling, ett arbete om småskalig vattenrening, bygga om en husbil, praktisera på en gård, fårskötsel, inre omställning (mer själslig självutveckling), designa ett småhus. 

 Gruppdynamik hänger delvis ihop med omställning eftersom omställning är något vi måste klara av att göra tillsammans. Gruppdynamik handlar om hur vi som grupp kan samarbete på ett konstruktivt sätt. Hur håller vi möten? Hur kommunicerar vi med varandra och hur hanterar vi konflikter? 

På Skattungekursen har vi morgonmöte varje dag samt kursråd en gång i veckan där gruppen tar upp frågor som har med organisering och verksamheten att göra. Du får verktyg som du och gruppen kan praktisera under året för att få samarbetet att flyta så bra om möjligt. Sedan är det alltid upp till varje grupp och varje individ att kunna kompromissa och att finna beslut som gruppen som helhet gagnas av. 

 

 Studiebesök och gästlärare

Kursen har en liten budget för studiebesök och gästlärare. Vi gör många olika studiebesök under året, främst lokalt och en del längre bort. Vissa studiebesök är obligatoriska medan andra är valbara. Det finns också en möjlighet att lägga till något eller några mindre kursmoment med gästlärare under året. 

Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen. Du behöver ha tillgång till dator och internet för att gå kursen, då vi kontinuerligt använder lärplattform via internet.
När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål.

Ansökan 

 • Personligt brev: Beskriv i ditt personliga brev hur du tänker att kursen ska bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för din framtid. Vi vill veta din arbetslivserfarenhet, dina tidigare studier samt vad du har gjort efter gymnasiet fram till att du söker kursen.
 • Den/ de referenser du lämnar ska vara antingen tidigare/ nuvarande arbetsgivare eller tidigare/ nuvarande lärare. Vi ber dig också att reflektera över kursinnehållet och hur det stämmer överens med vad du tycker är viktigt för att det ska bli ett bra år på folkhögskolan.
 • Drogfritt: Det är viktigt att du förstår att kursen är helt alkohol- och drogfri (gäller alla skolans lokaler, även internat).
 • Besök oss gärna! Många av de som söker vår kurs brukar komma på besök i Skattungbyn och se vår verksamhet. Ibland stannar de några timmar och ibland sover de över i något kursboende, eller på annat sätt i byn, och stannar upp till ett par dagar. Vi har sett att det kan vara en stor fördel att besöka vår kurs för att få en större förståelse för vad det är vi gör och hur kursen är upplagd.
 • Studerande från andra länder behöver kunna förstå, prata, skriva och läsa svenska flytande. Undervisningen är på svenska och vi vill att du pratar svenska på lektionerna samt själv kollar upp ord som är svåra att förstå. Om du söker vår kurs och kommer in är det viktigt att du klarar av kontakt med myndigheter och sjukvård själv, har sjukvårdsförsäkring, svenskt telefonnummer samt kan klara av bankinbetalningar och utbetalningar från svenska konton.

När du ansöker får du skapa ett konto ”Mina Sidor” där du kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem.
Du kan även när som helst lägga till eller ändra uppgifter i din ansökan.

Vid antagningsdatum går vi igenom ansökningshandlingarna, Senast sista september skickas besked om du blivit antagen eller ej.

Antagningskriterier

Du ska:

 • vara minst 18 år eller fylla 18 år under den terminen kursen startar
 • bifoga de intyg/arbetsprover som krävs för varje kurs
 • bifoga ett utförligt personligt brev
 • vara drogfri och inte ha genomgått behandling för alkohol- eller drogmissbruk de senaste sex månaderna före kursstart.
 • vid intervju inför antagning visa motivation och vilja att ta det ansvar som följer med utbildningen och delta i undervisning och skolans aktiviteter

Personligt brev

Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet. Du som söker ska beskriva hur du tror att kursen kommer att bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för dig i framtiden.

Gruppsammansättning

Vi tror på mångfald som en av de viktigaste komponenterna för att skapa en dynamisk grupp. Vi använder gruppen som ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa miljöer som kännetecknas av tillit, trygghet och personlig utveckling.

För att skapa en väl sammansatt grupp tas stor hänsyn till ålder, erfarenhet, kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi eftersträvar en heterogen grupp eftersom vi tror på mångfald och att olika perspektiv gynnar lärandet och den personliga utvecklingen. Vi tror att det är bra med en grupp deltagare som kan dela med sig av olika erfarenheter och perspektiv till gruppen. Det är mycket viktigt att alla aktivt bidrar och deltar i gruppens gemensamma lärande och utifrån det skapar en individuell plattform inför vidare studier eller arbete.

Förmöte

De som antas till kursen får ett antagningsbesked som skickas ut via mail. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara vid ett förmöte i mitten av oktober i Skattungbyn. Då får du träffa personal och de kursdeltagare som just avslutar sin kurs, se på kursens upplägg, lokaler, boenden och odlingsytor samt tillbringa en helg i byn. Allt för att få en bra bild av vad ett kursår i Skattungbyn kan betyda för dig och hur du kan bidra till kursens gemensamma mål. Förmötet kommer att äga rum den 25 – 27 november 2022. 

Under förmötet lagas maten och fikat av årets kursdeltagare. Maten under förmötet kommer totalt att kosta ca 300 kr. Mer information om betalning kommer till dig som blivit antagen.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen.
Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

Att studera på Mora Folkhögskola är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat via CSN. Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN. Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv. För allmän kurs varierar denna kostnad beroende på vilka ämnen du läser.

Obligatoriska kostnader

Anmälningsavgift

En bekräftelseavgift på 400 kronor tillkommer när du tackar ja till din plats. Den avgiften återbetalas i form av avdrag från omkostnadsavgiften.

När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara vid ett förmöte i andra delen av oktober i Skattungbyn. Se mer under fliken ansökan.

Omkostnadsavgift

Du betalar all kurslitteratur och allt kursmaterial själv, ca 2500 kronor beroende på personliga val.

Studerande på kursen Ekologisk odling och hållbar livsföring betalar en omkostnadsavgift på 500 kr/termin. 
I denna avgift ingår kopiering och utskrifter samt elevförsäkring. Kostnaden täcker även kost i Skattungbyn under första kursveckan i januari samt kaffe/the/saft under hantverksdagarna på Mora Folkhögskola.

Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN direkt.

KOLLA PÅ: Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen, vår huvudman Region Dalarna och Folkbildningsrådet som fastställer de riktlinjer och verksamhetsmål vi ska uppfylla.

Boende i Skattungbyn

Kursen disponerar 4 hus i byn där varje deltagare erbjuds hyra ett eget rum i gemensamma hushåll, på 4 – 5 personer per hus. Möbler och husgeråd är funktionellt och enkelt. Kursdeltagarna har ett stort ansvar för skötsel och vård av kursens hus och boenden.

Ni sköter själva vedeldning, snöskottning, gräsklippning samt städning och tillsyn av boendet. Det finns ingen personal från Mora Folkhögskola i Skattungbyn för service, underhåll, lunchservering eller vaktmästeri i skolans lokaler. Därför ingår en del praktiskt arbete och underhåll i kursverksamheten.

Kostnad

Boendekostnad från ca 2800:-/månad i möblerat rum. Du tar själv med dig täcke, kudde, sänglinne, överkast och handdukar. Möjlighet till internetanslutning via fiber finns i alla hus.

TEST
Ansökan stängd

Ansökan stängd

 

Kurstider 2023
Vårterminen: 2023-01-16 – 2023-06-23
Höstterminen: 2023-06-26 – 2023-11-17

Heltid: 100%

Kontakt Lärare

Åsa Ringström, kurssamordnare

076-022 87 86

asa.ringstrom@morafhsk.se

Patrik Ytterholm, odlingslärare
0250-94284

 

Kontakt boende/internat

Markus Skoog

 

Post- och besöksadress
Mora Folkhögskola – Ekologisk odling
Landsvägen 468
794 95 Skattungbyn

E-post: skattungbyn@morafhsk.se