Skattungekursen 2023


Kursplanen och kursinnehållet är under uppdatering:
Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad

Kursplanen och kursinnehållet är under uppdatering:

Skattungekursen är en kurs med fokus på praktiska och teoretiska moment relaterade till självhushållning, odling, omställning, landsbygdsutveckling och gemenskap.

Kursen ger praktiska kunskaper i hur vi tillsammans kan leva mer resursmedvetet, klarar utmaningar som uppkommer kring skötsel av hus, renovering, odling, landsbygdsutveckling, återbruk och att samarbeta i grupp. Under kursen får du möjlighet att testa på olika redskap, teoretiska och praktiska, som kan användas för att skapa en hållbar livsstil i solidaritet med naturen och andra människor.

Mycket av kursen handlar om att göra. Vi blandar teori med praktik för att skapa en förståelse för samhällets utmaningar och vi hjälps åt att hitta lösningar. I kursen får du testa på olika hantverk för att stärka ditt självförtroende i praktiska moment och lära dig användbar kunskap anpassat efter att leva ett enklare liv. Tanken är att du efter avslutad kurs ska ha ett stärkt självförtroende i att det är möjligt att påverka din livssituation och skapa ett meningsfullt liv.

 

Besök vår blogg:

Besök vår facebooksida:

eller

Följ oss på Instagram:

 

 

 

 

 

 

Kursplanen och kursinnehållet är under uppdatering:

 

Självhushållning

Kursen ger dig kunskap kring att praktiskt tillgodose grundläggande behov i form av mat, boende, kläder och de redskap som krävs för att själv kunna tillgodose dessa behov. Under kursens gång får du bland annat baka surdegsbröd på egenmalt mjöl, laga mat på lokala råvaror, ta tillvara skörd, mjölksyra grönsaker och testa på olika hantverkstekniker.

Kursen har ingen vaktmästare, bespisning eller städpersonal. Ansvaret för att de nödvändiga sysslorna blir gjorda organiseras av deltagarna gemensamt.

 

Odling

Den ekologiska odlingen är central i skattungekursen och du får under kursens gång möjlighet att testa på odling på friland, i växthus och i perenna odlingssystem. Utöver detta är kursen i startgroparna med att bygga upp en skogsträdgård. I denna process får du som deltagare vara med och designa delar av trädgården samt praktisera förökning av perenna växter.

 

Landsbygdsutveckling

Skattungbyn är en unik plats där tankar om att leva resurssnålt, med stor social gemenskap och hållbar matförsörjning har funnits under decennier. Skattungekursen startade redan på 70-talet och har sedan dess varit en positiv kraft till att forma Skattungbyn mot en levande by med mötesplatser och föreningar. Under kursens gång kommer vi diskuteras och problematisera klyftan mellan stad och land.

Genom att delta i studiebesök, byutvecklingsprojekt och i samarbeten med personer som lever och verkar i Skattungbyn får du möjlighet att vara med och skapa samt praktisera en levande landsbygd.

 

Omställning

Omställning handlar om att hitta lokala lösningar på komplexa utmaningar. Vi ställer om till ett samhälle som respekterar planetens gränser. Under lektionspassen i omställning ges du möjlighet till att reflektera över din egen omställning och hur du kan relatera den till vad en omställning på samhällsnivå skulle innebära.

 

Biologisk mångfald

Att bevara biologisk mångfald är en av vår tids stora ödesfrågor. I kursen får du därför lära dig om biologisk mångfald i skog, jordbruk och trädgårdar. Vi kommer att aktivt jobba med att öka den biologiska mångfalden i våra trädgårdar och odlingssystem för att på så vis skapa hållbara ekosystem.

Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen. Du behöver ha tillgång till dator och internet för att gå kursen, då vi kontinuerligt använder lärplattform via internet.
När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål.

Ansökan inför 2022

  • Personligt brev: Beskriv i ditt personliga brev hur du tänker att kursen ska bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för din framtid. Vi vill veta din arbetslivserfarenhet, dina tidigare studier samt vad du har gjort efter gymnasiet fram till att du söker kursen.
  • Den/ de referenser du lämnar ska vara antingen tidigare/ nuvarande arbetsgivare eller tidigare/ nuvarande lärare. Vi ber dig också att reflektera över kursinnehållet och hur det stämmer överens med vad du tycker är viktigt för att det ska bli ett bra år på folkhögskolan.
  • Drogfritt: Det är viktigt att du förstår att kursen är helt alkohol- och drogfri (gäller alla skolans lokaler, även internat).
  • Besök oss gärna! Många av de som söker vår kurs brukar komma på besök i Skattungbyn och se vår verksamhet. Ibland stannar de några timmar och ibland sover de över i något kursboende, eller på annat sätt i byn, och stannar upp till ett par dagar. Vi har sett att det kan vara en stor fördel att besöka vår kurs för att få en större förståelse för vad det är vi gör och hur kursen är upplagd.
  • Studerande från andra länder behöver kunna förstå, prata, skriva och läsa svenska flytande. Undervisningen är på svenska och vi vill att du pratar svenska på lektionerna samt själv kollar upp ord som är svåra att förstå. Om du söker vår kurs och kommer in är det viktigt att du klarar av kontakt med myndigheter och sjukvård själv, har sjukvårdsförsäkring, svenskt telefonnummer samt kan klara av bankinbetalningar och utbetalningar från svenska konton.

När du ansöker får du skapa ett konto ”Mina Sidor” där du kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem.
Du kan även när som helst lägga till eller ändra uppgifter i din ansökan.

Vid antagningsdatum går vi igenom ansökningshandlingarna, Senast sista september skickas besked om du blivit antagen eller ej.

Antagningskriterier

Du ska:

  • vara minst 18 år eller fylla 18 år under den terminen kursen startar
  • bifoga de intyg/arbetsprover som krävs för varje kurs
  • bifoga ett utförligt personligt brev
  • vara drogfri och inte ha genomgått behandling för alkohol- eller drogmissbruk de senaste sex månaderna före kursstart.
  • vid intervju inför antagning visa motivation och vilja att ta det ansvar som följer med utbildningen och delta i undervisning och skolans aktiviteter

Personligt brev

Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet. Du som söker ska beskriva hur du tror att kursen kommer att bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för dig i framtiden.

Gruppsammansättning

Vi tror på mångfald som en av de viktigaste komponenterna för att skapa en dynamisk grupp. Vi använder gruppen som ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa miljöer som kännetecknas av tillit, trygghet och personlig utveckling.

För att skapa en väl sammansatt grupp tas stor hänsyn till ålder, erfarenhet, kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi eftersträvar en heterogen grupp eftersom vi tror på mångfald och att olika perspektiv gynnar lärandet och den personliga utvecklingen. Vi tror att det är bra med en grupp deltagare som kan dela med sig av olika erfarenheter och perspektiv till gruppen. Det är mycket viktigt att alla aktivt bidrar och deltar i gruppens gemensamma lärande och utifrån det skapar en individuell plattform inför vidare studier eller arbete.

Förmöte

De som antas till kursen får ett antagningsbesked som skickas ut via mail. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara vid ett förmöte i mitten av oktober i Skattungbyn. Då får du träffa personal och de kursdeltagare som just avslutar sin kurs, se på kursens upplägg, lokaler, boenden och odlingsytor samt tillbringa en helg i byn. Allt för att få en bra bild av vad ett kursår i Skattungbyn kan betyda för dig och hur du kan bidra till kursens gemensamma mål. Förmötet kommer att äga rum den 14:e till 16:e oktober.

Under förmötet lagas maten och fikat av årets kursdeltagare. Maten under förmötet kommer totalt att kosta ca 300 kr. Mer information om betalning kommer till dig som blivit antagen.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen.
Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

Att studera på Mora Folkhögskola är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat via CSN. Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN. Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv. För allmän kurs varierar denna kostnad beroende på vilka ämnen du läser.

Obligatoriska kostnader

Anmälningsavgift

En bekräftelseavgift på 400 kronor tillkommer när du tackar ja till din plats. Den avgiften återbetalas i form av avdrag från omkostnadsavgiften.

När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara vid ett förmöte i andra delen av oktober i Skattungbyn. Se mer under fliken ansökan.

Omkostnadsavgift

Du betalar all kurslitteratur och allt kursmaterial själv, ca 2500 kronor beroende på personliga val.

Studerande på kursen Ekologisk odling och hållbar livsföring betalar en omkostnadsavgift på 500 kr/termin. 
I denna avgift ingår kopiering och utskrifter samt elevförsäkring. Kostnaden täcker även kost i Skattungbyn under första kursveckan i januari samt kaffe/the/saft under hantverksdagarna på Mora Folkhögskola.

Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN direkt.

KOLLA PÅ: Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen, vår huvudman Region Dalarna och Folkbildningsrådet som fastställer de riktlinjer och verksamhetsmål vi ska uppfylla.

TEST
Ansök här

Kurstider 2023
Vårterminen: 2023-01-16 – 2023-06-23
Höstterminen: 2023-06-26 – 2023-11-17

 

Kontakt Lärare

Sigrid Magnusdotter, kurssamordnare

073-0841670

Patrik Ytterholm, odlingslärare
0250-94284

 

Kontakt boende/internat

Anders Johansson
0250-94282

 

Post- och besöksadress
Mora Folkhögskola – Ekologisk odling
Landsvägen 468
794 95 Skattungbyn

E-post: skattungbyn@morafhsk.se