Rikt kulturliv och livslångt lärande

Mora folkhögskola i Dalarna grundades 1907, sedan dess har vi utgjort en plats för möten mellan människor. Då främst för bygdens unga, idag en skola med deltagare från hela världen.

Vi finns centralt i Mora med gångavstånd till tåg och buss. Närhet till stadens service gör det enkelt att vara studerande och skapar förutsättningar för oss att vara en attraktiv och lättillgänglig mötesplats. Vi bedriver filialverksamhet i Skattungbyn med inriktning hållbarhet och ekologisk odling.

Vår huvudman är Region Dalarna, Kultur och Bildningsnämnden.

Region Dalarna har uppdrag att verka för regionala kultur- och bildningsfrågor. Kultur får människan att utvecklas och må bra. Uttrycksförmåga och kreativitet stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där utvecklas också demokratin.

Region Dalarna vill stimulera och möta människors nyfikenhet och lust till lärande. Kopplingen mellan kultur och hälsa är också en viktig pusselbit inom det förebyggande folkhälsoarbetet.

Statens syften med att stödja folkbildningen

Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är:

  1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Om Folkbildningsrådet

Varje år ger staten bidrag till folkbildningen för att stärka demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. En av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter är att fördela de pengarna till folkhögskolor och studieförbund och säkerställa att de används på rätt sätt.

Vill du läsa mer om detta besök folkbildningsrådets hemsida.

Mora folkhögskola ska vara en plats för dig som vill och behöver!

I det goda mötets väsen ligger respekten för medmänniskan. Möten bygger broar och skapar tillit mellan människor. De skänker glädje, gemenskap, meningsfullhet i livet, som i sin tur kan ge kraft åt förändring. Vi vill skapa utveckling för gemenskap, tolerans och öppenhet. Vi ska vara en aktör som aktivt tar ansvar för folkhälsoarbetet samtidigt som vår verksamhet ska stärka och utveckla demokratin. Detta gör vi genom att välkomna alla att fritt och frivilligt delta i våra verksamheter, som med god kvalité ska möjliggöra lärprocesser och personlig utveckling.   

Vi erbjuder mängder av möjligheter för dig som vill förändras och utvecklas tillsammans med andra, vi tror att det finns något att hämta på Mora folkhögskola oavsett intresse, ålder, kön eller etnicitet. Vår studiemiljö präglas av mångfald såväl i verksamhetens utbud som i de som deltar.

I Folkbildningens Vägval & Vilja folkbildningspolitiskt dokument står det:

Kunskap krävs i vardagen, för att samhällsservice och tjänster ska bli tillgängliga. Kunskap krävs för att få tillgång till, men även kritiskt kunna granska och värdera, ett växande informationsflöde. Inte minst krävs möjligheter till lärande, just för att kunskap och bildning har ett egenvärde– är något som skänker insikt, mening och sammanhang. Sammantaget innebär detta att människor efterfrågar en mångfald av möjligheter till lärande– av skilda skäl, på skiftande sätt och i olika sammanhang. Behoven kan beskrivas som att människor efterfrågar ett livslångtlivsdjupt och livsvitt lärande. Välkommen!